top of page
litery-white.png

Regulamin sprzedaży


Wydawnictwa Inkluzja Sp. z o.o.

REGULAMIN SPRZEDAŻY


(obowiązuje od 7 grudnia 2023 r.)


 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:


1. Sprzedaż dotyczy drukowanej książki (dalej: książka).
2. Sprzedaż książki prowadzona jest na stronie dysleksjapodkontrola.pl.
3. Za sprzedaż odpowiada Wydawnictwo Inkluzja sp. z o.o. (adres: 02-116 Warszawa, ulica Sąchocka 2/18,
NIP 7011173860, Regon 526906897) zwane dalej Sprzedawcą.
4. Aktualna i obowiązująca w sprzedaży cena książki podana jest w sposób jawny na stronie sprzedaży książki. Dodatkowy koszt przesyłki jest określany po wyborze sposobu dostawy.
5. Kupujący
może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, chyba że nastąpią przerwy w możliwości składania zamówień, o czym Sprzedawca będzie informował Klientów w miarę możliwości technicznych.
6. Przy składaniu zamówienia Klient wypełnia formularz, w którym podaje dane adresowe niezbędne do realizacji dostawy.
7. Po złożeniu zamówienia Klient na podany przez siebie w formularzu adres mailowy otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z informacjami o koncie bankowym, na które dokonuje zapłaty, oraz pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy.
8. Dokonanie zapłaty przez Klienta to jednocześnie rozpoczęcie świadczenia usługi.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie adresu mailowego w formularzu, przez co zamówienie nie może być poprawnie potwierdzone.
10. Płatność za zamówienie nastąpi za pomocą bankowości internetowej – podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.

11. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT wysyłaną Klientowi w wersji elektronicznej.
12. Opłata prawidłowa obejmuje łącznie cenę książki oraz koszty wysyłki.
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby produktów zamawianych w sprzedaży.
14. Sprzedawca ma prawo anulować zlecenie w przypadku nieuregulowania płatności przez Klienta w terminie 3 dni roboczych lub w przypadku dokonania niekompletnej zapłaty za zamówiony towar.
15. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub zrezygnować z zamówienia do chwili zapłaty.
16. Zmiany w zamówieniu są możliwe przez wysłanie maila na adres wydawnictwoinkluzja@gmail.com (w temacie maila prosimy wpisać „zmiana zamówienia”).
17. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży książki. Ograniczenia, o których mowa, określane są w warunkach promocji.

WYSYŁKA:


1. Wysyłka nastąpi typowo następnego dnia roboczego, a maksymalnie w trzecim dniu roboczym. O ewentualnych opóźnieniach Klient będzie informowany drogą mailową. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy przez firmę kurierską (np. Inpost Paczkomaty, Kurier wybranej firmy), zgodnie z terminami dostawy oferowanymi aktualnie przez wybranych dostawców.
2. Wysyłka książek prowadzona jest zgodnie z kolejnością nadesłanych i opłaconych zamówień.
3. W przypadku innych niż Polska miejsc dostawy prosimy skontaktować się mailowo ze Sprzedawcą w celu ustalenia warunków i kosztów wysyłki do danego państwa. Adres do kontaktu w powyższych kwestiach: wydawnictwoinkluzja@gmail.com
4. Możliwa jest okresowa promocja typu WYSYŁKA GRATIS przy zamówieniach powyżej 300 zł, chyba że aktualne promocje sprzedażowe wprowadzają inne możliwości (np. dostawa gratis na każdy zamówiony towar).
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian kosztów wysyłki, także w związku z prowadzonymi promocjami sprzedażowymi.
6. Po wysłaniu zamówionego towaru Klient otrzymuje pisemne potwierdzenie wysyłki na adres mailowy podany w formularzu zamówienia wraz z numerem nadania umożliwiającym śledzenie przesyłki na stronie firmy wysyłkowej.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem doręczenia, podanym przez Klienta w zamówieniu.
8. W przypadku nieodebrania przesyłki przez klienta Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Sprzedawca przyjmie niedoręczoną przesyłkę i nie później niż w terminie 14 dni zwróci dokonaną przez Klienta płatność za towar przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient. Zwrot należności zostanie pomniejszony o poniesione koszty wykonanej usługi wysyłki i zwrotu towaru (dotyczy także promocji WYSYŁKA GRATIS).

ZWROTY:


1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Klient nie musi podawać przyczyny.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy jednoznacznym oświadczeniem drogą (do wyboru):

3. Termin jest zachowany, gdy wysłana informacja o odstąpieniu od umowy ma miejsce przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Nieużywany i niezniszczony towar należy odesłać nie później niż 3 dni od w/w potwierdzenia.

5. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się umowę za niezawartą. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwróci wszystkie dokonane przez Klienta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, w ty
m koszty dostarczenia rzeczy (ale nie ich zwrotu).
 

REKLAMACJE:


1. Jeśli otrzymany przez Klienta produkt posiada wady techniczne lub uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwą książkę na wolną od wad. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
b) żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca wymieni wadliwą książkę na wolną od wad (ponosząc koszty ponownej wysyłki towaru) albo usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
c) Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
2. Klient może zgłaszać reklamacje w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki drogą (do wyboru):

  • elektroniczną: e-mail: wydawnictwoinkluzja@gmail.com (w temacie wpisując ,,reklamacja’”)

  • listownie na adres Wydawnictwa (z dopiskiem na kopercie ,,reklamacja’”).

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis wady produktu oraz oświadczenie o żądaniu w związku z reklamacją. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Następnie Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta o dalszym postępowaniu.
4. Koszty wysyłki towaru wolnego od wad ponosi Sprzedawca.
 

DANE OSOBOWE:


Wszystkie szczegółowe informacje oraz wyjaśnienia i prawa Klienta dotyczące przetwarzania danych osobowych (niezbędnych do realizacji zamówień złożonych na stronie) można znaleźć pod tym linkiem do Polityki prywatności.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

wzór zgodny z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: WAW194AP, albo Wydawnictwo Inkluzja, 02-116 Warszawa, Sąchocka 2/18

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży książki ................................... sztuk ......
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data.

[1]RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogólne_rozporządzenie_o_ochronie_danych

Odstąpienie
RODO
bottom of page