top of page
litery-white.png

Polityka prywatności


Firmy „Marta Jarosiewicz – Dysleksja pod kontrolą”

1.  Informacje ogólne

 

Niniejsza Polityka zawiera informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych w związku z

  • prowadzeniem przez Firmę usług wspomagających rozwój osobisty i umiejętności uczenia się (dalej "Zajęcia"),

  • wysyłką kursu e-mail "Dlaczego TYRANOZAUR tak, a GDY nie?" (dalej "Wysyłka"),

(razem „Usługi”).

 

Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług („Klienci”) jest Marta Jarosiewicz, ul. Sąchocka 2/18, 02-116 Warszawa, NIP 5211440690, zwane dalej "Firma".

Firma przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności Klientów i przetwarza informacje ich dotyczące z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności RODO[1], i z uwzględnieniem najlepszych praktyk w tej dziedzinie.

2.  Cel przetwarzania danych

 

Dane osobowe Klientów są:

  • dla Zajęć: przekazywane w wywiadach z Klientem i/lub rodzicem lub opiekunem prawnym Klienta („Rodzic”) i obejmują: imię i nazwisko Klienta i Rodzica, numer telefonu i inne dane kontaktowe, adres zamieszkania, informacje dotyczące trudności edukacyjnych i uwarunkowań zdrowotnych Klienta;

  • dla Wysyłki: podawane w formularzu zapisu i obejmują: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu i dodatkowe informacje.

Cel przetwarzania:

  • dla Zajęć: dopasowanie odpowiedniej metody korekcji trudności z nauką i/lub zachowaniem i przeprowadzenie odpowiednich ćwiczeń bezpośrednio z Klientem; późniejsze konsultacje i kontakty, w tym marketingowe. Całość działań opisana jest w odpowiedniej Umowie współpracy („Umowa”). Klient (lub Rodzic w imieniu Klienta) udziela pisemnej zgody na przetwarzanie swoich danych

  • dla Wysyłki: dostarczenie treści kursu mailowego i ewentualna późniejsza komunikacja w tematach pokrewnych.

3.  Podstawa przetwarzania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania Usługi.

Dla Zajęć: Przetwarzanie danych kontaktowych odbywa się na podstawie zgody Klienta lub Rodzica. Dane, które są przekazywane przed podpisaniem Umowy i udzieleniem zgody, przetwarzane są w prawnie uzasadnionym celu przygotowania do realizacji Usługi.
Klient lub Rodzic mają prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, kontaktując się z Firmą w sposób opisany w rozdziale 4. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbyło się przed cofnięciem.

4.  Prawa Klientów i kontakt z Administratorem

 

Dane Osobowe Klienta – w celach opisanych w rozdziale 2 - są przetwarzane przez Firmę przez okres wykonania Umowy, a następnie przez okres możliwych ponownych kontaktów Klienta w celu konsultacji lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.


Każdy Klient lub Rodzic ma prawo do:

  • dostępu do danych jego dotyczących, w szczególności do uzyskania kopii danych celem przeniesienia danych

  • sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe lub nieaktualne (nie dotyczy retrospektywnej zmiany danych dotyczących trudności edukacyjnych Klienta, które były wymagane do prawidłowego wykonania Usługi)

  • usunięcia danych w przypadkach określonych w przepisach prawnych

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

W przypadku usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych warunkujących korzystanie z Usługi, Klient może utracić możliwość korzystania z niej.


Klient lub Rodzic ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (UODO) w sytuacji, gdy sądzi, że przetwarzanie danych przez Firmę narusza przepisy prawa, w tym przepisy RODO.


Kontakt z Administratorem zgodnie z danymi kontaktowymi na stronie internetowej www.dysleksjapodkontrola.pl zakładka Kontakt.

5.  Polityka ciasteczek (cookie)

 

Firma korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności platformy wix.com
 

Serwery strony www Firmy zapisują historię wywołań stron (w tym numer IP osoby odwiedzającej), ale nie jest to wykorzystywane poza aspektami technicznymi, w szczególności do celów marketingowych lub kojarzenia z konkretnymi osobami prywatnymi. Komunikacja serwera www jest szyfrowana (https).


Firma korzysta z mediów społecznościowych i usług analitycznych w oparciu o ich regulaminy. Dane Klientów i Rodziców nie są tam wykorzystywane.

-----------------

[1]RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogólne_rozporządzenie_o_ochronie_danych

RODO
bottom of page